23 april, 2020

Bodelning inte gjorts?

Fråga:
Om en bouppdelning gjorts men inte arvskiftet genomförts inom 6 månader vad händer då ? Vad finns det för godtagbara skäl få att inte arvskiftet genomförts?

Svar:
Om inte boet skiftas inom 6 månader ska du enligt 15 kap. 6 § föräldrabalken lämna en redogörelse till överförmyndaren varför inte boet skiftas, se lagtexten nedan. Det kan finnas skäl att inte direkt skifta boet för att det tar tid att reda ut skiftet eller det är fördelaktigt ekonomiskt att låta boet vara oskiftat under en tid, det kan så vara om fastigheter, jordbruksfastigheter ska säljas eller företag säljas eller läggas ner. Skäl för överförmyndaren att inte samtycka till ställföreträdarens ansökan om att få skifta boet kan vara att det är till nackdel för huvudmannen. Det kan vara att huvudmannen inte får det hen har rätt till eller att det inte finns tillräckliga underlag för Öf att kunna bedöma skiftet.

Föräldrabalken 15 kap. 6 § Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller ingåtts, skall förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren inom denna tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse skall därefter och till dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte överförmyndaren bestämmer någon annan tid. Lag (1994:1433).


« Tillbaka till Frågor & Svar