Allmänna villkor

Bekräftelse av gällande avtalsvillkor

Detta måste läsas och accepteras innan du (kunden, användaren) kan köpa tjänster på intressebevakaren.se av Optio AB (Intressebevakaren).

För att ingå dessa Allmänna villkor med Intressebevakaren och därmed bli en användare av tjänsterna/produkterna måste du vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal och acceptera att vara bunden av dessa Allmänna viillkor.

Genom att skapa ett konto för att använda tjänsterna/produkterna och/eller genom att i förekommande fall markera en kryssrutan i samband med betalning, godkänner och accepterar du de Allmänna villkoren. Därmed samtycker du även till att Intressebevakaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med Intressebevakarens integritetspolicy. För att nyttja tjänsterna/produkterna krävs att dessa Allmänna villkor godkänns och accepteras. Allmänna villkor beskriver de förhållanden under vilka tjänsterna/produkterna görs tillgänglig för användaren och ersätter tidigare villkor.

Tilläggsvillkor kan komma att appliceras på delar eller aktiviteter tillhörande tjänsterna/produkterna, så som tävlingar, tilläggstjänster, andra aktiviteter, särskilt innehåll, produkter eller mjukvara som tillgängliggörs genom tjänsterna/produkterna. Om tilläggsvillkor krävs, kommuniceras dessa i anslutning till relevant aktivitet eller produkt. Sådana tilläggsvillkor som tillhandahållits av Intressebevakaren kompletterar Allmänna villkoren och äger vid en eventuell konflikt företräde framför Allmänna villkoren.

Genom att acceptera Allmänna villkoren godkänner och accepterar du att Intressebevakaren har rätt att avsluta eller pausa din tillgång till tjänsterna/produkterna utan föregående varning om du underlåtit att följa Allmänna villkor i något avseende.

1. Tjänstens omfattning

Intressebevakaren tillhandahåller på nedan angivna villkor webbaserade tjänster i form av utbildning, verktyg för att skapa en årsräkning i enlighet med föräldrabalkens regler samt ett digitalt verktyg för stödja och hjälpa gode män och förvaltare i deras uppdrag.

Intrressebevakaren, tillhandahåller på nedan angivna villkor en webb-baserad tjänst, årsräkningsverktyg, som omfattar exportering av pdf-filer. Filerna beställer Kunden efter att denna har skrivit in sina uppgifter i det webb-baserade formuläret. Därefter laddar kunden ner dessa på dennes dator. Vidare tillhandahåller Intressebevakaren en webbaserad utbildning och ett digitalt verktyg där Kunden genom BankID loggar in i det digitala verktyget och kan där lägga in egen information, ta del av;  checklistor, tips, information och har möjlighet att ställa frågor till professionella gode män och förvaltare.

Intressebevakaren ger Kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsterna. Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt. Webbutbildningen är kostnadsfri. Verktyget kostar 139 kronor per månad och huvudman, inkl. moms, och är en abonnemangstjänst. Verktyg för att skapa en årsräkning kostar 399 kronor per årsräkning.

2. Support

Intressebevakaren tillhandahåller support under separat angivna tider. Support utförs, efter Intressebevakarens val, e-post, brev eller telefon. Supporten innebär tjänstesupport, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om tjänsten som behövs för användandet.

3. Intressebevakarens åtagande

Intressebevakaren strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt men reserverar sig för driftsstörningar på grund av

    1. planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara.
    2. oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför Intressebevakarens kontroll.

4. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för

  1. säker förvaring av de tillhandahållna dokumenten som exporteras från Intressebevakaren,
  2. att ta till sig information  i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen,
  3. att endast själv ta del av information som finns i Verktyget och övrig känslig information, bortsett för vad som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som god man eller förvaltare.

5. Ansvarsbegränsning

Intressebevakarens skadeståndsansvar skall vara begränsat till direkt skada och kan högst uppgå till den avgift kunden betalat Intressebevakaren. Intressebevakaren ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, eller förlust av information.

Som användare av tjänster/produkter genom Intressebevakaren så som råd, tips, förklaringar, innehåll, verktyg, vägledning med mera är du som användare fullt införstådd med att Intressebevakaren, ägare eller medarbetare eller andra kopplade till intressebevakaren inte har något ansvar för konsekvenserna av att användare och/eller andra agerar utifrån den information som finns/ges på intressebevakaren.se eller i de tjänster/produkter som Intressebevakaren tillhandahåller.

6. Upphovsrätt

Intressebevakaren är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade produkter och tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation samt därmed hemsidans omfattande information/programmeringsskript.

Alla försök att kopiera eller distribuera information, programvaran eller liknande från Intressebevakarens tjänster eller hemsida, kommer därför att anmälas!

Tjänsterna och innehållet i tjänsterna/produkterna är Intressebevakarens eller våra licensgivares och/eller licenstagares upphovsrättsligt skyddade egendom och alla varumärken, varumärken för tjänster, namn, utstyrselsmärken och andra immateriella rättigheter i tjänsterna/produkterna eller i dess innehåll ägs av Intressebevakaren, våra licensgivare, våra licenstagare eller våra koncernbolag. Utan Intressebevakarens skriftliga godkännande får ingen del av tjänsterna/produkterna eller dess innehåll användas och/eller utnyttjas på andra sätt än som föreskrivs i de Allmänna villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av tjänsterna/produkterna när den görs tillgänglig för dig, äger Intressebevakaren tjänsterna/produkterna och alla immateriella rättigheter kopplade till tjänsterna/produkterna. Vi överlåter varken helt eller delvis några rättigheter eller något ägande i tjänsterna/produkterna till dig utöver rätten att nyttja tjänsterna/produkterna i enlighet med de Allmänna villkoren. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom tjänsterna/produkterna om det inte uttryckligt anges i tjänsterna/produkterna. Ingenting som tillhandahålls av ett varumärke som Intressebevakaren äger eller tillhandahåller ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt att använda de varumärken som är synliga på eller i tjänsterna/produkterna.

Som Användare av tjänsterna/produkterna åtar du dig att inte kopiera, reproducera, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av tjänsterna/produkterna till tredje part,  utan föregående skriftligt godkännande från Intressebevakaren, såvida det inte är uttryckligen tillåtet som en följd av tillämplig tvingande lag.
Som Användare av tjänsterna/produkterna åtar du dig att inte; vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för tjänsterna/produkterna, för dess innehåll eller någon teknologi för hantering av digitala rättigheter i tjänsterna/produkterna, dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra tjänsterna/produkterna till läsbar form, såvida det inte är uttryckligen tillåtet som en följd av tillämplig tvingande lag, avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser, tillgängliggöra eller använda tjänsterna/produkterna på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att association till tjänsterna/produkterna, Intressebevakarens produkter eller varumärken föreligger. Som användare av tjänsterna/produkterna, dess mjukvara eller innehåll, garanterar du att ditt användande sker i enlighet med Villkoren.

7. Betalning och avgifter

Intressebevakaren har en abonnemangsform vilket är abonnemang Verktyget för gode män, vilken kostar 139 kr/mån och registrerad huvudman, en gratis webbutbildning för gode män samt ett verktyg för att hjälpa gode män att göra årsräkningar, Årsräkning för gode män, som kostar 399 kr/årsräkning.

Med abonnemang Verktyget  kan du använda alla funktioner i Verktyget  så länge du har ett aktivt abonnemang.  Vid månadsdebitering sker debitering var 30:e dag.

Verktyget är en digital abonnemangstjänst och erbjuder därmed inga styckeköp av produkter så som böcker, dokument m.m..

Om du säger upp ditt abonnemanget för Verktyget kan du använda Verktyget perioden ut, dvs fram till det datum du har betalat. Betalning sker i förskott av varje ny period på 30 dagar. Alla priser är inklusive moms, om inget annat avtalats. Alla priser anges i svenska kronor (SEK).

Du betalar för ditt abonnemang med kort (endast VISA eller Mastercard). Med kortbetalning debiteras abonnemangsavgiften direkt via ditt kontokort var gång ditt abonnemang förnyas med en ny period. Ditt kort behöver vara giltigt och öppet för internetköp.

Debiteringen sker i förskott, det betyder att du debiteras via ditt kort samma dag som ditt abonnemang förnyas med en ny abonnemangsperiod.

Att tänka på: Om det saknas pengar på ditt konto när ditt abonnemang ska förnyas med en ny period skickas automatiskt ett mail till dig om att vi behöver din hjälp för att förnya abonnemanget. Vi gör fyra debiteringsförsök med några dagars mellanrum, efter det fjärde försöket avslutas ditt abonnemang om debiteringen misslyckas. Viktigt: Om ditt konto avslutas raderas all data i Verktyget.

8. Ångerrätt

Intressebevakaren ger konsumenten ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att konsumenten registrerar ett köp för nyttjande av tjänst hos Intressebevakaren.

Ångerrätten anses förverkad i och med att konsumenten påbörjar användning av en tjänst genom Intressebevakaren, genom att t ex registrera data i tjänsten . Det finns alltid möjlighet att via hemsidan tydligt se vad tjänsten/produkten innebär innan man köper ett abonnemang.

Om konsumenten ångrar sig ska detta meddelas Intressebevakaren på hemsidan, inom ångerfristen. Om konsumenten blivit felaktigt debiterad, kommer samma konsument att krediteras inom 30 dagar.

9. Avtalets upphörande

Hävning av avtalet kan påkallas av Intressebevakaren om

  1. kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd eller eljest inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
  2. kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden senast tjugofyra (24) timmar efter hävning enligt ovan vidtagit rättelse är hävningen utan verkan. Sker rättelse ej efter hävning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

10. Betalningsskyldighet mm vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vid avtalets upphörande förfaller alla avtalsenliga avgifter till omedelbar betalning. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med hävning.

11. Lagring av data

Intressebevakaren lagrar data åt Kunden på Intressebevakarens  centrala servrar enligt Intressebevakaren vid var tid gällande policy för lagring av kunddata. Intressebevakaren ansvar kan under inga omständigheter överstiga det som anges under ”5. Ansvarsbegränsning” i detta avtal.

12. Uppgifter

Kunden accepterar att Intressebevakaren använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av produkter och tjänster enligt detta avtal eller andra av Intressebevakarens  produkter.

13. Personuppgifter & kortuppgifter

I integritetspolicyn beskriver Intressebevakarens behandling av dina person- och kortuppgifter och syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, gallrar och raderar personuppgifter. Genom att följa denna Integritetspolicy säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när du använder tjänsterna/produkterna.

14. Säga upp abonnemang

Du avslutar ditt abonnemang genom att logga in på www.intressebevakaren.se, klicka på Min sida, klicka på Prenumerationer, klicka på Visa för aktuell prenumeration och välj avsluta. Klicka på den och fullfölj uppsägningen på nästa sida genom att klicka på Bekräfta uppsägningen. När du har gjort detta får du alltid en bekräftelse till din e-postadress, vi rekommenderar att du sparar din bekräftelse.

Intressebevakarens abonnemang är löpande och förnyas med en ny period, varje månad, tills du själv säger upp ditt abonnemang. Du kan när som helst säga upp abonnemanget, men vi erbjuder inte pengar tillbaka eller kreditering för påbörjad period. Du får alltid använda tjänsten/produkten period du blivit debiterad för. Säger du upp ditt abonnemang senast dagen innan det förnyas med en ny period kommer du inte att debiteras för den nya perioden.

Att tänka på: Ditt abonnemang sägs inte upp automatiskt om du inte aktivt använder tjänsterna/produkterna, inte betalar din faktura eller om du raderar genväg från din telefon/dator. Eventuellt obetalda fakturor ska alltid betalas efter uppsägning. Viktigt: Om ditt konto avslutas raderas all data i Verktyget.

15. Person-, kortuppgifter och GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Den påverkar i vissa fall även länder utanför EU.

Den nya dataskyddsförordningen ställer högre krav på hur företag behandlar och sparar personuppgifter samt ger dig större insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen och vad det innebär kan du läsa vidare på Datainspektionens hemsida.

På Intressebevakaren värnar vi om våra kunders personliga integritet och hanterar dina personuppgifter med respekt och hänsyn. Läs mer här om vår intregritetspolicy så att du som kund ska känna dig trygg med den behandling vi gör av dina personuppgifter.

16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan Intressebevakaren skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Intressebevakaren äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

17. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll exempelvis sabotage, arbetskonflikt, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

18. Tvist

Vid tvist mellan Intressebevakaren och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Är du missnöjd med tjänsterna/produkterna, innehållet däri eller dessa Allmänna villkor, avhjälper du detta genom att sluta använda eller på annat sätt sluta ta del av tjänsterna/produkterna.