3 februari, 2020

Begäran om beslut – 6 månader (FL 12 §)

Om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader finns det nu en möjlighet att lämna en skriftlig begäran om att det ska avgöras.

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.

Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Vi har sammanställt en mall som kan användas när ni ska begära beslut:
Mall – Begäran om beslut