23 maj, 2019

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta handikappersättningen. Handikappersättningen är till för personer som har merkostnader eller hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning.

Rätten till ersättning baseras på en sammanvägning av hjälpbehov och merkostnader. I merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och landstinget. Merkostnadsersättningen är därför en renodlad kostnadsersättning.

Merkostnadsersättning är en skattefri ersättning från försäkringskassan som din huvudman kan få om han/hon har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att huvudmannen behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader på grund av sitt handikapp. Tillexempel räknas kostnaden för god man/förvaltare som en merkostnad (läs mer om merkostnader på försäkringskassan hemsida)

Merkostnadsersättning finns på fem nivåer beroende på hur mycket hjälp huvudmannen behöver och hur stora merkostnaderna är. Nivåerna justeras varje år och följer prisbasbeloppet. Merkostnadsersättning ska lämnas med ett belopp som för år räknat motsvarar :

 1. 30 procent av prisbasbeloppet (13 950 kr/år eller 1 163 kr/mån) om merkostnaderna uppgår till 25 procent men inte 35 procent av prisbasbeloppet,
 2. 40 procent av prisbasbeloppet(18 600 kr/år eller 1 550 kr/mån) om merkostnaderna uppgår till 35 procent men inte 45 procent av prisbasbeloppet,
 3. 50 procent av prisbasbeloppet (23 250 kr/år eller 1 938 kr/mån)om merkostnaderna uppgår till 45 procent men inte 55 procent av prisbasbeloppet,
 4. 60 procent av prisbasbeloppet (27 900 kr/år eller 2 325 kr/mån)om merkostnaderna uppgår till 55 procent av prisbasbeloppet men inte 65 procent av prisbasbeloppet, eller
 5. 70 procent av prisbasbeloppet (32 550 kr/år eller 2713 kr/mån) om merkostnaderna uppgår till 65 procent av prisbasbeloppet eller mer.

(Observera att särskilda regler gäller för en person som är blind.)

Rätt till merkostnadsersättning har en försäkrad person för merkostnader, som beskrivs ovan, till följd av hen före 65 års ålder har fått funktionsförmåga nedsatt. Nedsättningen ska bestå under minst ett år framåt.

Den enskilde kan få merkostnadsersättning för merkostnader avseende:

 • hälsa, vård och kost,
 • slitage och rengöring,
 • resor,
 • hjälpmedel,
 • hjälp i den dagliga livsföringen,
 • boende, och
 • övriga ändamål.

För att ansöka om merkostnadsersättning behöver huvudmannen ett läkarutlåtande som beskriver dess sjukdom som gör att huvudmannen har merkostnader. Om du ska söka för arvode behövs läkarutlåtande som beskriver varför huvudmannen har en god man/förvaltare. Det kommer även behövas ett arvodesbeslut som visar att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet och inte kommunen. Du kan inte söka om handikappersättning om din huvudman är över 65 år och inte haft merkostnader innan dess.

Så, steg för steg hur ansöker du?

 1. Samla ihop information och underlag om vilka merkostnader din huvudman har.
 2. Införskaffa läkarutlåtande. Om din huvudman inte har ett läkarutlåtande måste detta införskaffas. Ta reda på vilken vårdkontakt du ska vända dig till (vårdcentral eller psykiatrin?) för att få ett utlåtande som beskriver huvudmannens funktionsnedsättning och hur den påverkar huvudmannen.
 3. Skriv ut ”Ansökan Merkostnadsersättning” på försäkringskassans hemsida och fyll i. Skicka in tillsammans med läkarutlåtandet.
 4. En handläggare kommer ta kontakt med dig som ställföreträdare och gå igenom vad huvudmannen behöver har för merkostnader. En muntlig komplettering.
 5. Invänta beslut.

Tips! Merkostnadsersättning går att söka 3 månader tillbaka.

Läs mer på om merkostnadsersättning på forsäkringskassan.se (direktlänk).